Header AD

५ जुलै, २०२१ रोजी महापालिका लोकशाही दिन २१ जून, २०२१ पुर्वी निवेदन सादर करण्याचे नागरिकांना आवाहन

    
ठाणे , प्रतिनिधी  :  महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभागा कडील परिपत्रक क्र.प्रसुधा-१०९९/सीआर-२३/९८/१८-अ, दिनांक २६ सप्टेंबर, २०१२ नुसार माहे डिसेंबर, २०१२ पासून लोकशाही दिनाच्या दिवशी नागरिकांची निवेदने न स्विकारता नागरिकांनी त्यांचे निवेदन दोन प्रतीत लोकशाही दिनाच्या १५ दिवस आधी महापालिका कार्यालयात सादर करणे आवश्यक असल्याबाबत अध्यादेश निर्गमित केलेला आहे.           तरी नागरिकांनी जुलै महिन्याच्या लोकशाही दिनाच्या १५ दिवस आधी म्हणजेच दिनांक २१ जून, २०२१ पुर्वी निवेदन महापालिका भवन, नागरी सुविधा केंद्र येथे दोन प्रतीत सादर करावे. सदर निवेदन दाखल करताना प्रपत्र-१(ब) प्रत्येक निवेदना सोबत अर्जदाराने सादर करणे  आवश्यक आहे. प्रपत्र-१ (ब) नागरी सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे.         मुख्यालयातील या लोकशाही दिनामध्ये परिमंडळ लोकशाही दिनामध्ये ज्या नागरिकांनी आपली निवेदने सादर केलेली आहेत, तसेच त्या निवेदनावर १ महिन्यापर्यंत कोणतीही कार्यवाही झाली नाही, अशाच निवेदनांचा स्वीकार करण्यात येईल. नागरिकांनी महापालिका मुख्यालयातील लोकशाही दिनामध्ये निवेदन सादर करताना परिमंडळ लोकशाही दिनामध्ये मिळालेला टोकन क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.        अर्जदाराने एका अर्जात एकच तक्रार सादर करावी, एकापेक्षा जास्त तक्रारी असलेला अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. त्याचप्रमाणे आस्थापना विषयक, विविध न्यायालयात, लोकआयुक्त यांचेकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाच्या तक्रारी, माहिती अधिकार कक्षेत येणारी प्रकरणे, तसेच राजकीय पक्षाच्या, नगरसेवकांच्या संस्थेच्या लेटरहेडवरील अर्ज अंतिम उत्तर दिलेले आहे/देण्यात येणार आहे अशा प्रकरणी केलेला अर्ज, तक्रार वैयक्तिक स्वरुपाची नसेल तर अर्ज स्वीकारला जाणार नाही.           लोकशाही  दिनामध्ये अर्ज करतेवेळी आपण कोणत्या माध्यमातून दूरदृश प्रणालीद्वारे (video conferencing) अथवा समक्ष लोकशाही दिनांमध्ये सहभागी होणार आहात याबाबत अर्जामध्ये स्पष्टपणे उल्लेख करावा. तसेच अर्जामध्ये स्वतःचा ई मेल आयडी व मोबाईल नंबर अंतर्भूत करावा जेणेकरून आपणांस लोकशाही दिनामध्ये माध्यमातून उपस्थित राहता येईल. असे आवाहन ठाणे महापालिकेच्यावतीने करण्यात आले आहे.

५ जुलै, २०२१ रोजी महापालिका लोकशाही दिन २१ जून, २०२१ पुर्वी निवेदन सादर करण्याचे नागरिकांना आवाहन ५ जुलै, २०२१ रोजी महापालिका लोकशाही दिन २१ जून, २०२१ पुर्वी निवेदन सादर करण्याचे नागरिकांना आवाहन Reviewed by News1 Marathi on June 11, 2021 Rating: 5

No comments

Featured Post

भिवंडीत लाखो रुपयांवर डल्ला मारणाऱ्या ग्रामसेविकेस निलंबित करण्याच्या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी ठोकले ग्रामपंचायत कार्यालयास ठोकले टाळे...

भिवंडी दि 25 (प्रतिनिधी ) ग्रामपंचायतीं करीता राज्य व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना अंतर्गत विकास कामांसाठी लाखो रुपये दिले जात अ...

Post AD

home ads